Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

Nokta İş Sağlığı ve Güvenliği San. Ve Ticaret Limited Şirketine yapmış olduğum iş başvurum esnasında alınan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan kişisel verilerimin/özel nitelikli kişisel verilerimin, iş başvuru formunun ekinde tarafıma verilen ŞİRKETİMİZE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ yazısında belirtilen kişisel verilerimin/özel nitelikli kişisel verilerimin, yine burada belirtilen amaçlar ve kapsam ile sınırlı olarak;
 
“Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi” amaçları ve Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak kişisel verilerimin basılı ve elektronik formlar ile çevrimiçi platform üyelik sistemi aracılığıyla toplanmakta ve işlenmektedir.”
 
Bu kapsamdaki kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Şirket’in iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile paylaşılmasını ve iş başvurumun iştirak şirketler tarafında da değerlendirilmesine ve yine gerektiğinde kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmasına rızam vardır.
 
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin işbu açık rıza metnini okuduğumu, anladığımı ve herhangi bir etki altında kalmaksızın Nokta İş Sağlığı ve Güvenliği San. Ve Ticaret Limited Şirketi’ne (Şirket) yapmış olduğum iş başvurusu sırasında paylaştığım kimlik bilgilerimi, iletişim bilgilerimi, özlük bilgilerimi, mesleki deneyim bilgilerimi ve sabıka kaydı verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin yukarıda ve tarafıma verilen aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenmesine, saklanmasına ve Şirket’in iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmasına özgür irademle açık bir şekilde rızamı verdiğimi, kabul ediyorum.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Nokta İş Sağlığı ve Güvenliği San. Ve Ticaret Limited Şirketi
Adres : Taşköprü Merkez Mh. Yalova-İzmit Yolu Cd. No:1/1 Çiftlikköy / YALOVA
 
Nokta İş Sağlığı ve Güvenliği San. Ve Ticaret Limited Şirketi internet sitemiz aracılığıyla topladığımız kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde, işe alım sürecinde değerlendirme yapılabilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla; iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması sebepleri ile sınırlı olarak kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.
 
Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Faaliyetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında çalışan adaylarımızın aşağıda yer alan verilerini toplamaktayız:
a) Kimlik verileriniz (Ad-Soyad, Fotoğraf, Yaş, Uyruk, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Medeni Durum)
b) İletişim Bilgileriniz (cep telefonu, e-posta, ikametgah adresi.)
c) Özlük bilgileri (özlük dosyasında yasal olarak bulunması gereken veriler ile çalışma geçmişi ve referans verileri.)
ç) Mesleki Deneyim Bilgileri (Sertifikalar, Meslek İçi Eğitimler, Gidilen Kurslar ve Seminerler Çalışma Belgesi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Diploma Bilgileri, Ehliyet Bilgisi, Askerlik Durumu)
Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere,
Kişisel verileriniz, Nokta İş Sağlığı ve Güvenliği San. Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar ile aracılığıyla toplanmaktadır.
 
Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?
Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.
a- Adli Sicil Kaydı
b- Sağlık Verisi (sağlık sorunu bilgisi, sigara kullanım bilgisi)
Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları ile sınırlı olmak üzere, NOKTA İSG olarak ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileriniz ile sağlık bilgileriniz, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda KVKK’nın 6 maddesi uyarınca;
● İlgili kişinin açık rızası,
● Kanunlarda açıkça öngörülmesi
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veriniz basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
Kişisel verileriniz,
● Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’a,
● Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
aktarılabilecektir.
 
Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?
Kişisel verileriniz, süreç olumsuz sonuçlanmış ise başvuru tarihinden itibaren 1 Yıl saklanmaktadır. Süreç olumlu sonuçlanmış ise özlük dosyası kapsamında kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için belirlenen süreler boyunca saklanmaktadır.
 
İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
 
Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu www.noktaisg.com adresinde mevcuttur) aracılığıyla;
● Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Taşköprü Merkez Mh. Yalova-İzmit Yolu Cd. No:1/1 Çiftlikköy / YALOVA /TÜRKİYE adresine göndererek,
● Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Nokta İş Sağlığı ve Güvenliği San. Ve Ticaret Limited Şirketi’ne bizzat başvurarak,
● Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@noktaisg.com adresine e-posta göndererek,
● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle info@noktaisg.com kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, Nokta İş Sağlığı ve Güvenliği San. Ve Ticaret Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.
 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini
içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu (www.noktaisg.com ve www.kvkk.gov.tr adreslerinde mevcuttur)’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.