KVKK Bilgilendirme Metinleri

KVKK Bilgilendirme Metinleri

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU

  Nokta İş Güvenliği İst.Hiz.Sağ.Çev.M.E.D.T.N.İ.Tic.Ltd.Şti.'nce(Kısaca "Kuruluş"),  bir kişiyi ziyaret etmek amacı ile yahut işe giriş işlemlerinde gerekli olan periyodik muayene işlemlerini yaptırmak amacıyla kurumumuza giriş yapan ya da telefon, mail gibi iletişim yolları ile irtibat sağlayan Ziyaretçilerin ve Müşteri Çalışanlarının  paylaşmış olduğu Ad ve Soyad, T.C. Kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, adres ve telefon, mail gibi iletişim bilgileri ve  görüntü kaydına ait kişisel verilerinin, kan grubu, kronik rahatsızlık bilgileri, kalıtsal hastalık bilgileri vb sağlık verileri, biyometrik verileri gibi kişisel verilerinin aşağıda belirtilen şartlarla işlenmesine, açık rızası bulunduğunu kabul eder:

  a) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasını hukuki gerçeklilik tanınmayan Ziyaretçi ve/veya Müşteri Çalışanı' nın kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

  b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

  c) Kuruluşumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  d) Ziyaretçi ve Müşteri Çalışanı' nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

  e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

  f) Ziyaretçi ve Müşteri Çalışanı'nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kuruluşumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  g) Ziyaretçi veya Müşteri Çalışanı'na doğru hitap edilebilmesi,

  h) İletişim bilgilerinizin güncellenmesi,

  i) Müşteri Çalışanı'nın yönlendirilmiş olduğu işyeri ile yapılmış olan sözleşmelere ilişkin sorumluluklarımızın ifası,

  j)Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kurumumuz arasındaki yetkisel sorumluluklarımızın ifası,

  k) Ziyaretçi ve Müşteri Çalışanı sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

  l) Kuruluşumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

  m) Güvenlik tedbirlerinin alınması,

  n) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir (KVK m.10).

  ö ) Muhasebeleştirme işlemlerinin (mali işlemler) gerçekleştirilmesi,

  p)Ticari, mali, hukuki ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması,

  r)Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

  Ziyaretçi; kişisel verilerinin işlenmesi ve saklanmasına ve üçüncü kişilere aktarılmasına açık rızası olduğunu kabul eder.

  Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca kurul tarafından belirlenen yeterli

  önlemler alınmasını Kuruluşumuz kabul eder (KVK m.7).

  Söz konusu kişisel veriler, KVK'nın 5 inci maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı/form doldurulması suretiyle işlenmektedir. KVK' nın “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” başlıklı 11inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Nokta İş Güvenliği İst.Hiz.Sağ.Çev.M.E.D.T.N.İ.Tic.Ltd.Şti.'nin kvkk@noktaisg.com posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.